اکسید مولیبدن

توضیحات

اکسید مولیبدن

اکسید مولیبدن تولیدی این شرکت به جهت دارا بودن خلوص بالا در تولید کاتالیست های نفتی و مشتقات مولیبدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Molybdenum Oxide

اکسید مولیبدن تجاری

اکسید مولیبدن تجاری COMMERCIAL GRADE MOLYBDENUM OXIDE

تری اکسید مولیبدن خالص

تری اکسید مولیبدن خالص PURE MOLYBDENUM OXIDE

صادرات و بازرسی اس جی اس

صادرات و بازرسی اس جی اس EXPORTS AND SGS INSPECTION
صادرات و بازرسی اس جی اس EXPORTS AND SGS INSPECTION 2